Start-up Nation –ROMANIA 2022

Published on

 

 

Start-Up Nation se lansează în 19 iulie.

Perioada de înscriere va fi de 30 de zile

 

 

 

 

10.000 de beneficiari prognozați;
500 milioane lei bugetul programului, cu posibilitatea măririi acestuia până la
2,2 miliarde lei

 

Obiectivul Programului

”Stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă.

Ce se poate finanța?

1) Echipamente tehnologice

7) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale

2) Achiziționarea de spații

8) TVA nedeductibilă

3) Mijloace de transport

9) Consultanță în valoare de maxim 8000 de lei

4) Achiziționarea de mobilier, aparatură de birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale

10) Două plăcuțe informative

5) Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuieli aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări de servicii și comerț

11) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor

6) Pachet digital (voucher de digitalizare)

Intensitatea ajutorului de stat

a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:

Alocație Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor

b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:

Alocație Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor

Condiții minime de eligibilitate

Pot beneficia de prevederile programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:


a) sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile

b) sunt IMM (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro Sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei)

c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice

d) au capital social integral privat

e) persoanele care au calitatea de asociați/ acționari Sau administratori care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României

g) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului

h) sunt înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, inclusiv

i) nu au datorii la bugetul general consolidat

j) Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică

k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment Sau suspend are temporary a activities

l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis

m) creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului

n) asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării  AFN.

Criterii de acordare a ajutorului de stat

Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

  • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope
  • producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • activități de pescuit și acvacultură
  • activități legate de producția primară a produselor agricole
  • activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole
  • activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export
  • ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate
  • ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer
  • ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost

Pentru informații suplimentare, vă rog să ne contactați:

Nicolae Iordan – consultant
Tel.: 0734 172 009
E-mail: nikolae.iordan@sph3ra.ro

Scroll to Top