Programul Operational Infrastructura Mare. Instituirea unor masuri de eficienta energetica pentru intreprinderi mari si IMM – uri

Published on

Cuprins

1. Solicitanți eligibili

2. Criterii de eligibilitate ale solicitantului

3. Acțiuni finanțabile și cheltuieli eligibile aferente – Acțiunea A

4. Acțiuni finanțabile și cheltuieli eligibile aferente – Acțiunea B

5. Acțiuni finanțabile și cheltuieli eligibile aferente – Acțiunea C

6. Acțiuni finanțabile și cheltuieli eligibile aferente – Acțiunea D

7. Valoarea finanțării

1. Solicitanți eligibili

Întreprinderile mari

cu excepția întreprinderilor cu activități precum arderea combustibililor, producerea sau prelucrarea fontei, oțelului sau a metalelor feroase, producerea de aluminiu primar, producerea de celuloza, aviație etc.

 

IMMuri

înființate în baza Legii nr. 31/1990 și în baza Legii nr. 1/2005

 

2. Criterii de eligibilitate ale solicitantului

 • a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din anii 2019, 2020 respectiv 2021;
 • a fost înființat până la data de 31.12.2021 inclusiv;
 • se angajează asigure sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat;
 • nu este întreprindere în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități;
 • a avut minim 1 angajat in anul 2021;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică pentru care se solicită ajutor de stat;

 • prezintă documentele doveditoare ale calității de proprietar/ administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie/folosință pentru imobilul în care se implementează proiectul;
 • deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;
 • prezintă auditul de bilanț energetic care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și ulterior de menținut pe o durată de minim 3 ani ulterioară implementării investițiilor. În situația operatorilor economici nou înființați sau în cazul în care nu există contracte de furnizare la locul de implementare, auditul de bilanț energetic va fi înlocuit de un audit energetic provizionat.

 • prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetic total calculat în TEP/an, unde o tonă echivalent petrol (TEP) reprezintă combustibil convențional cu puterea calorifică de 10000 Kcal/kg;
 • investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minim 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe bază de raport de bilanț energetic;
 • beneficiarul desfășoară activitatea de producție/prestări servicii către populație cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice precum și altor categorii de servicii de natură similară stabilite prin ghidul solicitantul de autoritatea de management a POIM.

3. Acțiuni finanțabile și cheltuieli eligibile aferente – Acțiunea A

Prin măsurile de eficiență energetică se finanțează următoarele categorii de investiție:

Acțiunea A.

Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe.

*Sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului

Cheltuieli eligibile

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii industriale/servicii, a construcțiilor anexe și a altor categorii de clădiri/construcții care sunt destinate activităților de producție/servicii, precum și (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie (cu excepția biomasei), pentru asigurarea necesarului de energie a clădirilor industriale/servicii;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, cum ar fi: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; înlocuirea /repararea  /modernizarea /montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice;
 • modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

4. Acțiuni finanțabile și cheltuieli eligibile aferente – Acțiunea B

Prin măsurile de eficiență energetică se finanțează următoarele categorii de investiție:

Acțiunea B.

Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, inclusiv în capacități de producție de energie din surse regenerabile care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului

*În categoria capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se încadrează: panourile solare/fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului precum și alte surse de energie regenerabile

Cheltuieli eligibile

 • achiziționarea/ realizarea/ modernizarea de sisteme de energie care conțin echipamente/utilaje/dotări specifice pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului definit potrivit Legii nr. 220 din 27 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum: apă geotermală, panouri solare/fotovoltaice, energie eoliană, pompe de căldură precum și alte asemenea surse de energie regenerabilă (cu excepția biomasei);
 • realizarea/ achiziționarea/ modernizarea de capacități de producție noi/existente pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumurilor de energie proprii, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului, inclusiv prin achiziția de echipamente/utilaje/dotări specifice;
 • realizarea/ achiziționarea/ modernizarea de unități/capacități de cogenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor.

5. Acțiuni finanțabile și cheltuieli eligibile aferente – Acțiunea C

Prin măsurile de eficiență energetică se finanțează următoarele categorii de investiție:

Acțiunea C.

Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului.

Cheltuieli eligibile

 • realizarea de unități de cogenerare/trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului definit potrivit Legii nr. 220 din 27 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • modernizarea/reabilitarea/creșterea puterii instalate pentru unitățile de cogenerare/trigenerare care obțin energie termică și electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului;

 • achiziționarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) necesare consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului.

6. Acțiuni finanțabile și cheltuieli eligibile aferente – Acțiunea D

Prin măsurile de eficiență energetică se finanțează următoarele categorii de investiție:

Acțiunea D.

Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor

*Investițiile vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS).

Cheltuieli eligibile

 • Achiziționarea și implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii, respectiv instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi, cu scopul de reducere imediată și pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare și cuantificare a potențialului de reducere a consumului de energie și pentru maximizarea eficienței  măsurilor de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate ulterior de către întreprindere, inclusiv:

 • Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces;

 • RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;

 • Sistem de comunicare date;

 • Stație master (stația la care ajung toate comunicațiile și care este legată de toate echipamentele și subsistemele);

 • Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluții sau acțiuni și/sau  optimizarea acestor acțiuni. Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului.

 • Achiziționarea de echipamente, utilaje și aparatură necesare investițiilor în eficiență  energetică.

 • Achiziția/modernizarea/reabilitarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări independente care fac parte din activitatea de producție/servicii și contribuie la reducerea consumului de energie și respectiv la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

7. Valoarea finanțării

Granturile se acordă în baza unei solicitări unice pe apel la nivel de beneficiar, în care pot fi incluse mai multe puncte de lucru, în cadrul unei scheme de ajutor de stat, iar valoarea acestora este de minim 50.000 euro și maxim 500.000 euro.

Granturile prevăzute nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor prevăzută de regulile privind acordarea ajutorului de stat potrivit reglementărilor în vigoare, la nivel european.

Pentru informații suplimentare, vă rog să ne contactați:

Andreea CARP – Director EU Funds
Tel.: 0740.510304
E-mail: andreea.carp@sph3ra.ro

Scroll to Top