Planul National de Redresare si Rezilienta. Investitia I5 – Asigurarea eficientei energetice in sectorul industrial

Published on

Cuprins

1. Obiectivul general. Perioada de depunere

2. Acțiunile finanțabile

3. Solicitanții și cheltuielile eligibile

4. Valoarea finanțării

1. Obiectivul general. Perioada de depunere

Obiectivul general

Principalul obiectiv urmărit este creșterea eficienței energetice, care va avea ca impact reducerea consumului de energie și a emisiilor GES și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate în România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de invesiții I5 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial.

Perioada de depunere

Data și ora de începere pentru depunerea de proiecte, precum și termenul limită de depunere se vor comunica în Ghidul Final.

2. Acțiunile finanțabile

În cadrul acestei măsuri, vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea echipamentelor prevăzute la punctul 1 și a cel puțin a uneia dintre acțiunile menționate la punctul 2 , astfel incat să se obțină o reducere de cel puțin 30% a emisiilor indirecte și directe de GES în comparație cu emisiile ex ante, la nivelul contururilor energetice evaluate prin audit energetic, dar și realizarea indicatorilor obligatorii în program, care să fie monitorizați prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea și analiza consumului național de energie, la finalul perioadei de monitorizare a indicatorilor de rezultat.

1. Implementarea unui număr de sisteme dedicate modernizării, monitorizării echpamentelor și eficientizării consumului de energie la nivelul operatorilor economici, ce vor include, in mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei EMS care va asigura, la nivelul operatorului economic, cel putin o contorizare generala a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va inregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date si va eficientiza consumul de energie în timp real.

*Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile nu sunt eligibile pentru finanțare prin prezenta măsură.

Operatorii economici care au deja implementat un sistem EMS sunt eligibili în cadrul prezentei măsuri, cu condiția de a demonstra funcționalitatea acestuia la nivelul operatorului,  cheltuielile pentru extinderea acestui sistem EMS, fiind de asemenea eligibile.

2. Fiecare cerere de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu cel putin una din urmatoarele acțiuni:

a) înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și modernizarea sistemelor de producție,
b) implementarea unor masuri de recuperare a pierderilor de energie termica din procesele tehnologice
c) sisteme de telegestiune
d) sisteme privind identificarea vârfurilor de consum și eliberarea graduală de energie și planificare a acesteia
e) achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea consumului/monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activității, la nivelul operatorilor, digitalizare și transfer date la distanță, diferite de EMS
f) alte pachete de măsuri de îmbunatățire a eficientei energetice prin investiții în echipamente eficiente, la nivelul operatorului economic cu impact major în reducerea consumului de energie, a emisiilor GES și a intensității energetice, încadrate în segmentul eficienței energetice în industrie, cu respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

Cheltuielile eligibile

 Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanţului energetic

Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică (dar numai investiții aferente echipamentelor/instalațiilor modernizate).

Solicitanți eligibili

Operatori economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari) care sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și care activează în conformitate cu legislația națională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiția înregistrării la ONRC.

Valoarea maximă a finanțării:

Intensitatea ajutorului este de 30% din costurile eligibile.

Intensitatea va fi majorată cu până la 20% în cazul ajutoarelor acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, şi cu până la 10% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.

Ajutorul din prezenta măsură se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 1.200.000 Euro pentru fiecare întreprindere, echivalent în lei la cursul de schimb valutar de 4,9195 lei/euro.

Diferenţa până la valoarea totală a proiectului, în vederea asigurării sustenabilității acestuia, operationalizării și respectării indicatorilor asumați, pe toată perioada implemetării și monitorizării se asigură de către beneficiar.

Cumulul ajutorului de stat

Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile în program, ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă se poate cumula cu alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis, până la limita de 15 milioane euro.

Pentru informații suplimentare, vă rog să ne contactați:

Andreea CARP – Director EU Funds
Tel.: 0740.510304
E-mail: andreea.carp@sph3ra.ro

Scroll to Top